Sidebar

Etikoterapia nadväzujúca na odkaz C. Bezděka

Naše telá sú vytvorené z vibrujúcej energie tak, ako je z energie všetko hmotné. Celý hmotný vesmír je rotujúca vzájomne prepojená energia. Energia rotujúca v špirále do nekonečna. Toto energetické pole zároveň je nositeľom informácie, je živým energoinformačným poľom.

Veľmi dobre rozumieme fyzikálnym zákonom a tým, ktoré sa týkajú z nášho pohľadu neživej prírody. Zákon zachovania energie, rezonančný zákon, zákon príťažlivosti... Zabúdame však, že sme súčasťou týchto zákonitostí, a teda na hmotnej úrovni sme z tej istej energie a platia na nás tie isté zákony.

V duálnom svete má energia dva póly, označujeme ich ako + kladný a – záporný pól. Ak si predstavíme špirálu, tak pravotočivá špirála sa bude zaťahovať a vytvorí lúč, v ktorom je energia vysoko koncentrovanou silou. Na tomto princípe funguje napríklad gamanôž alebo rezanie vodou. V prírode poznáme tornáda alebo vodné víry. Týmto spôsobom sa energia pohybuje v našej ľavej (mužskej) hemisfére. Preto ľavá hemisféra umožnuje lineárne myslenie, sledovať reťazec logických následností, umožňuje jednobodové sústredenie. Muži prevažne myslia touto hemisférou. Energia v mužskom tele podlieha pravotočivej rotácii, preto sú aj svalové tkanivá muža pevnejšie. Má väčšiu fyzickú silu. Muž sa dokáže sústrediť na jeden bod ľahšie. Oveľa ťažšie je preňho sledovať viacero paralelných, súbežných procesov. Energia muža je zameraná na dávanie. Pri pohlavnom akte, keď má dôjsť k splodeniu a pokračovaniu života, telo tuhne a dáva.

 

Čítať ďalej...

Vzťahy, vzťahy, vzťahy. Kam sa pohneme, tam riešime, liečime, vnímame, vidíme... vzťahy. Vzťahy iných k nám, vzťahy nás k iným, my vo vzťahu k svetu, svet vo vzťahoch k nám, výrazne svitá aj na časy vzťahu k sebe samému. 

Ako súvisia naše vzťahy s etikoterapiou? Veľmi intenzívne. MUDr. Ctibor Bezděk, zakladateľ etikoterapie, v 30. rokoch minulého storočia definoval etikoterapiu ako metódu, ktorá vidí príčinnú súvislosť medzi ochoreniami ľudí a kvalitou ich vzťahov. Všetkých. V tom čase hovoril, že príčinou chorôb sú narušené vzťahy a udržanie si zdravia podmieňoval životom v súlade s etickým žitím, v súlade s božími zákonmi. Čo zadefinoval v minulosti, rozkódovávame aj v prítomnosti.

Čítať ďalej...

 

Nikdy se člověk nestává tak jasně a nezvratně tvůrcem svého osudu, jako v oblasti duchovní. Díky vysoké pohyblivosti a rychlosti myšlenkových vibrací může myslitel, který vědomě vytváří svůj vnitřní život, pracovat s toutéž přesností a jistotou, s jakou architekt staví budovu podle nakresleného plánu. Každá nová myšlenka přidává nový detail k budované stavbě, ani jedna nepřijde nazmar. Skupiny sourodých myšlenek, které se opakují během několika životů, určují rysy lidského charakteru. A takzvané vrozené myšlenky a dovednosti nejsou ničím jiným, než výsledkem duševní práce minulosti.

 

Ten, kdo chce prověřit sílu myšlenky vůči charakteru, může ji kdykoliv vyzkoušet na sobě. V tom případě si zvolí svoji nejslabší stránku, např. netrpělivost. Jestliže má člověk tuto vlastnost, zvolí si za předmět každodenního zamyšlení vlastnost opačnou – trpělivost. Začne tuto vlastnost studovat ze všech stran. Začne si postupně sebe sama představovat v nejrůznějších situacích, které mohou vyvolávat výbuchy netrpělivosti a přitom se bude v myšlenkách nutit plně se ovládat, být trpělivý. Tuto myšlenkovou práci je potřeba dělat každý den (nestálé, střídavé úsilí nepomáhá) během určité doby. Brzy člověk zjistí, že se myšlenka na trpělivost začíná objevovat v jeho vědomí i mimo dobu, určenou pro zmíněnou práci mysli. Bude to signál toho, že základy návyku k trpělivosti jsou položeny.

 

 

Čítať ďalej...

Podľa toltéckej tradície nás k našej pravej povahe vedú tri základné druhy duchovného umenia: šťastie, sloboda a láska.

Prvé z nich je Vedomie. Cesta vedomia nás vedie k tomu, aby sme si uvedomovali, čím sme v skutočnosti. Nemôžeme byť slobodní, pokiaľ nevieme, čím sme a akú slobodu hľadáme. Toltékovia hovoria: „Buďme k sebe úprimní.“ (pravdivý)

 

Druhým je umenie Transformácie. Prostredníctvom nej sa učíme byť duchovnými bojovníkmi. Učíme sa sledovať svoje konanie, aby sme sa oslobodili od znalostí, ktoré nás zotročujú. Táto cesta nám ukazuje, ako zmeniť sen svojho života tým, že pozmeníme svoje názory a presvedčenia.

 

Umenie Lásky je výsledkom zvládnutia prvých dvoch druhov umenia. Z hľadiska Toltékov všetko na svete tvorí Láska. Láska je sám Život. Keď sa naučíme milovať, dostaneme sa do súladu s Duchom Života, ktorý nami preniká. Nie sme už telom, mysľou alebo dušou; sme Láskou.

Kto som? Som Láska!

 

Každý náš čin je prejavom Lásky a šťastie nám môže priniesť len aktívna Láska. Keď zvládneme umenie Vedomia, Transformácie a Lásky, získame späť svoju božskú podstatu a splynieme s Bohom. To je cieľom Toltékov.

 

 

 

Predstavte si, že máte nové oči. Z tohto nového hľadiska nevidíte ľudské bytosti ako kožu a vlasy a formu, ale ako energiu. Z fyzického hľadiska máme dve ruky. No z energetického hľadiska má každý z nás tisícky rúk, z ktorých každá drží v zovretí rozličné dohody a presvedčenia. Každá dohoda je energetickým potrasením si rukou. Ruka na druhom konci môže byť pripojená k energetickej ruke druhého človeka či dokonca k imaginárnej sile.

 

Čítať ďalej...

Solfeggiho liečivé frekvencie a ich účinky

 
 
Šesť  Solfeggio frekvencií, ktoré tvoria stredovekú Solfeggio stupnicu používanú v Gregoriánskych choráloch ale aj v starších Sanskritských kirtanoch a mantrách. Solmizačné slabiky použité na označenie tónov tejto stupnice sú Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, a sú prevzaté zo stredovekej piesne Ut Queant Laxis, Gregoriánskeho chorálu napísaného pre sv. Jána Krstiteľa.
Čítať ďalej...