Egoizmus, obmedzenie vedomia na individuálny život ako na oddelený od jediného nekonečného života, je poslednou prekážkou na dosiahnutie jednoty s nekonečným životom.

Paul Brunton

 

Záujemcom o etikoterapiu ponúkame  niekoľko možností, ako sa s touto sebapoznávacou metódou zoznámiť prostredníctvom - školy etikoterapeutických zručností,  kurzu etikoterapie, prednášok alebo ochutnávkových seminárov a workshopov.

 

Etikoterapia  je samoliečenie poznaním hlbokej pravdy o sebe samom. Len rozpoznaná pravda umožňuje aktívny čin, ktorý situáciu zmení.

 

Radi by ste prevzali plnú zodpovednosť za to, ako žijete, premýšľate, ako sa cítite?

 

Uvedomujete si už, že váš život by sa  tým výrazne posunul k šťastiu, spokojnosti, zdraviu, blahobytu?

 

Často používate slová ako "musím, nemôžem, je to  ťažké"?

 

Chcete sa naučiť používať viac "chcem, túžim, môžem"?

 

Etikoterapia je jedna z najnáročnejších, ale preto  aj jedna z najúčinnejších ciest, ako sa k takému životu priblížiť a žiť ho v bežnom živote.

Je to hlbinná, príčinná metóda, ktorá odhaľuje  skutočné príčiny  našich problémov, ochorení, nehôd a úrazov. Príčinu všetkých týchto problémov vidí v narušených vzťahoch k sebe samému, k ľuďom, s ktorými sme v akomkoľvek vzťahu a vo vzťahu  k životu ako celku so všetkými jeho súčasťami. K Zemi, prírode,  Bohu. 

 

Pomáha človeku naladiť sa na prúd života, na vlnu, na ktorej idú veci  "ako keby samé", bez väčšieho úsilia, námahy a ťažkostí. Plávate  v prúde.

 

Máte túžbu sa naladiť?

 

Ako sa naučiť používať vedomosti, poznatky , zručnosti a skúsenosti a ako zaujať správne postoje, ktoré tento cieľ podporujú?

 

 Pre základnú orientáciu v metóde sa  buď zúčastnite  úvodnej ON LINE prednášky, alebo si pozrite jej záznam.

Úvodná prednáška sa koná  pravidelne dva krát do roka, na jar a na jeseň vždy pred začiatkom ON LINE kurzu Základy etikoterapie.

Absolvovanie aspoň jedného zo štyroch semestrov tohto kurzu je podmienkou zápisu do školy etikoterapie Advaita, čo je štvorročný výcvik v etikoterapii a etikoterapeutických zručnostiach.

(Záznam z niektorých nájdete aj na tejto stránke.)

  • Úvod do etikoterapie, (rozsah cca 1,5 hod.  + 30 min  otázky a odpovede)

          Základný rámec etikoterapie, východiská a príklady z praxe etikoterapeuta.

Aktuálny termín jarného a jesenného termínu nájdete  v PODUJATIACH na našej stránke.

           

Ak sa rozodujete oboznámiť sa so základmi etikoterapie  môžete sa prihlásiť do on line kurzu Základy etikoterapie, má celkom 4 semestre. Jeden semester trvá 11 týždňov. Je to teda dvojročný kurz.

Zúčastniť sa môžete on line a teda aj klásť otázky a aktivne sa zapojiť do diskusie, alebo OF line, záznam vám po zaslaní prihlášky sprístupníme. Môžete ho  potom absolvovať v čase keď vám to vyhovuje.

 

ČO je obsahom  kurzu Základy etikoterapie ?

Kurz etikoterapie, 11 stretnutí  po 2 hodiny týždenne v kruhu, je workshop o tom, ako aplikovať etikoterapiu v praxi. Ovojite si teoretické východiská, pojmotvorný aparát metódy a naučíte sa rozpoznávať tie vzorce myslenia a konania, ktorými si výrazne blokujete energiu a poškodzujete zdravie.  Na kurz nadvazuje tiez celodenný seminár, kde sa naučíte päť z deviatich základných zručností etikoterapie. Tento kurz je prípravou na hlbšie štúdium a výcviku v etikoterapii na škole etikoterapie Advaita.  Škola pozostáva  z 12 výcvikových blokov, (víkendových seminárov) počas 4 rokov, teda 3x do roka  za 4 roky.) 

Absolvovanie aspoň prvého semestra kurzu Základy etikoterapúie je podmienkov pre prihlásenie do školy etikoterapie.

Zúčastniť  kurzu Základy etikoterapie môžete v aktuálne prebiehajúcom semestri osobne, prostredníctvom aplykácie ZOOM ON line, alebo zakúpením  záznamu kurzu v čase keď vám to vyhovuje.

Aktuálne prebiehajúci semester:

1. semester : Každý  štvrtok  od  7. 03. 2024  od 16.30 do 18.30

 webovú adresu seminára vám zašleme po prihlásení.

 - Zdravie poškodzujúce návyky, myšlienky a emócie. Emócie pýcha, ignorancia, emócie zlosti, smútku a ľútosti a strachu a nedôvery.

 - Základné východiská etikoterapie. Sme viac, ako si myslíme, že sme...

Toxické návyky, myšlienky a emócie, ktoré nám poškodzujú vzťahy a zdravie, naučíme sa ich rozpoznávať. 

Na kurze podrobne preberieme  emócie, a ich príčiny, ktorých dôsledkom je poškodenie zdravia.

Nájdete ich tu: Zdravie poškodzujúce eócie a vzorce myslenia

Na kurz  je potrebné sa vopred prihlásiť,  pred prihlásením je vhodné absolvovať  úvodnú prednášku ktorá je bezplatná.

Cena kurzu   160, €.  (11x po 2 hodiny +  úvodná prednáška)

Prihláste sa prostredníctvo prihlášky

2. semester, každú stredu  od 6. 03. 2024, od 17.00 do 18.30 aplikácia ZOOM,

adresu zašleme po prihlásení. Je určený absolventom 1. semestra.

Rozpoznávame toxické návyky, myšlienky, emócie  a vzorce, učíme sa aktívne počúvať a overovať porozumenie.

Diskutujeme o  životných situáciách, tak aby sme rozpoznali toxické návyky, myšlienky, emócie, vzorce a stratégie. Liečenie toxických vzťahov.

 Cena kurzu   150 €. 11x po 1,5 hod

3. semester, každú stredu od 6. 03. 2024 od 19.00 do 20.30,  

Miesto: aplikácia ZOOM adresu zašleme po prihlásení. 

Prepólovanie zo zdravie poškodzujúcich stratégií a vzorcov na zdravie podporujúce stratégie a vzorce.

Učíme sa, ako meniť staré návyky a ako vytvárať nové. Tréning pozitívneho myslenia.

Cena kurzu 150 €. 11x po 1,5 hodiny

4. semester, každý štvrtok od 7. 03. 2024 od 19.00 do 21.00

Relaxácia, uvoľnenie, meditácia. Etikoterapeutická prax. Všímavá myseľ a láskavé, otvorené srdce. To je predpoklad pre prúd HOJNOSTI v našom živote. Čoho sa ti v živote nedostáva? Čoho máš nedostatok, čo potrebuješ aby v tvojom živote prúdilo viac?

 Cez aplikáciu ZOOM,  adresu zašlem po prihlásení. 

Cena   Meditačný kurz s etikoterapiou  150 €. 11x po dve hodiny

K 4. semestru sa môžu prihlásiť aj poslucháči školy etikoterapie Advaita bez ohľadu na ktorom stupni študujú.

Prihláška na úvodnú prednášku, alebo na kurz Základy etikoterapie, v prípade , že máte záujem  iba o jeho záznam, uveďte to, púrpsím, v poznámke.

Ak je objednávateľom firma, uveďte fakturačné údaje, prosím.

 

Na 1. semester kurzu Základy etikoterapie nadväzuje  celodenný ON LINE seminár:

 

Nácvik základných etikoterapeutických zručností:

Na seminári sa budeme spoločne učiť, ako používať a aplikovať techniky etikoterapie. Je to seminár pre tých, ktorí už veľa teoreticky poznajú a chcú  viac toho nového používať v praxi.

  • Budeme trénovať relaxovaný stav uvoľnenia,  rozpoznať na hlbokej úrovni rozdiel medzi uvoľnením a napätím. Uvoľnenie  vedie  k  schopnosti získať nadhľad, obnoviť prúd životnej energie.
  • Budeme trénovať techniku prijatia - umenie prijímať životné situácie, ktoré vyvolávajú zdravie poškodzujúce  emócie, trénovať aplikovanie techniky tak, aby ste  situácie prijímali pokojne a s nadhľadom. Tak potom môžete neskôr  meniť   smerovanie svojho života.
  • Budeme trénovať techniku odpúšťania, Hoo ponopono, ako základný nástroj na liečenie vzťahov v rôznych situáciách a variantoch. Odpustenie iným, odpustenie sebe. Hlboké porozumenie a osvojenie návyku osobnej hygieny duše technikou odpúšťania.
  • Budeme  sa učiť hľadať  a ukončovať koreňové vzorce, ktoré  z človeka robia živý biologický stroj, automat, ktorý nevedome ubližuje a poškodzuje seba samého. (Vzorce bezmocnosti, seba spochybňovania, seba nenávisti, seba odmietania).
  • Trénovať zručnosť počúvať a vytvárať porozumenie s inými aj samému sebe.

Termín a podmienky účasti nájdete  na našej stránke v aktualitách a podujatiah.

Kurz je možné absolvovať  osobne na živo ON LINE alebo aj zakúpením Of LINE záznamu.

 

 

Čo ďalej?

 

Ak už ste absolvovali minimálne 1. semester kurzu Základy etikoterapie, alebo ste sa naň prihlásili a chcete etikoterapiu študovať intenzívne v živom výcviku, môžete sa zapísať  do jej štvoročného  výcvikovového programu Škola etikoterapie Advaita.

Podmienky pre aktuálne prebiehajúci zápis   nájdete na stránke Vzdelávanie v ETT pod 1. stupňom.

 

Súčasťou tímu Advaita sú  skúsení lektori, ktorí sú dlhoročnými žiakmi školy etikoterapie Advaita, jej zakladatela Mgr. Vladimíra Červenáka.

Špecializujú sa na rôzne oblasti, kde etikoterapie je účinným nástrojom sebapoznania, Vybrať si môžete z nimi ponúkaných programov.

Nájdete ich v hlavnom menu pod záložkou Advaita v ich profiloch.

 

 

Podmienky pre individuálnu konzultáciu, alebo  etikoterapeutické sedenia nájdete v menu pod záložkou Koučing.

Sedenie si môžete aj tu, pokiaľ ste sa oboznámili s podmienkami: